SP Bibice

DORADCA ZAWODOWY

 

 

CO ROBI  DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE ?

Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,
• problemy zdrowotne,
• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

4.Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
5.Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
6.Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


aktualności i informacje

Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

           Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.

              Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. 

            Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

            W projekcie przewidziano przyznanie 5110 stypendiów w 7 kolejnych naborach w latach szkolnych 2016/2017-2022/2023, objęcie wsparciem 2000 uczniów, zawarcie 5110 umów stypendialnych i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju.  

         Całkowita wartość projektu wynosi 35 286 188,59 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 29 993 260,30 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 3 528 618,86 zł. Wkład własny Województwa Małopolskiego to 1 764 309,43 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - czytaj więcej

 

źródło informacji: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 16.05.2018 na terenie naszej szkoły odbył się „Dzień Doradztwa Zawodowego" w ramach którego, młodzież klas III gimnazjum ...

Czytaj całość
Targi Edukacyjne Targi Edukacyjne

Dnia 25.04.2018 uczniowie klas III gimnazjum, mieli możliwość uczestniczyć w Targach Edukacyjnyc...

Festiwal zawodów Festiwal zawodów małopolska 2018

FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE...

KRAKOWSKI TYDZIEŃ KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018...

Wizyta w AGH - dor Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe

Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe...

Czytaj więcej