SP Bibice

DORADCA ZAWODOWY

CO ROBI  DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE ?

Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

 2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,

 • problemy zdrowotne,

 • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

4.Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 5.Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

6.Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ZAPRASZAM GIMNAZJALISTÓW NA KOŁO DORADZTWA ZAWODOWEGO "ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"
( szczegóły u pedagoga szkolnego oraz na gazetce ściennej obok sali 317)

Dokumenty, na podstawie których odbywa się praca doradcy zawodowego w naszej szkole:

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (klasy 1-6 sp)

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (klasy 7 sp)

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (klasy gimnazjum)

Program realizacji zajęć dopradztwa zawodowego w klasie 7 sp

Plan pracy koła doradztwa Zaplanuj swoją przyszłość dla uczniów klas gimnazjalnych

Zgoda rodziców na udział w kole

 

K O N K U R S Y ! ! !

 

ZAPRASZAM CHĘTNYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH ZAWODOZNAWCZYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO  W WARSZAWIE

KONKURS FOTOGRAFICZNY „JAKIE ZNASZ ZAWODY?”

Uczniowie – Szkoła Podstawowa

Praca fotograficzna przedstawiająca ludzi wykonujących różne zawody, o wymiarze 20 x 30 cm. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę. Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, jakość wykonania,  wrażenia estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu.

Termin oddania prac: 27.02. 2018

 

 

KONKURS FILMOWY „JAKIE ZNASZ ZAWODY?”

Uczniowie – Gimnazjum

Stworzenie krótkiego filmu przedstawiająca wykonanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy. Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, jakość wykonania,  wrażenia estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu.

Termin oddania prac: 27.02. 2018

 

Prace po feriach należy złożyć u pedagoga szkolnego pokój 210.

Z pozdrowieniami Iwona Dargiewicz

aktualności i informacje

Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 16.05.2018 na terenie naszej szkoły odbył się  „Dzień Doradztwa Zawodowego" w ramach którego, młodzież klas III gimnazjum, miała spotkanie grupowe z doradcami zawodowymi. Z Doradcą Zawodowym p. Adrianą Zoń ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, z Doradcami Zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy p. Anną Gazdą  i p. Beatą Kopcińską, a także z Doradcą Zawodowym p. Łukaszem Adachem z OHP – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej. Każdy z przedstawicieli przygotował dla uczniów ciekawy temat dotyczący przyszłości zawodowej. Warsztaty miały różnorodną tematykę  - „Osobowość zawodowa”, „Trendy na rynku pracy, zawody przyszłości”, „Moje wybory edukacyjno-zawodowe”. Zajęcia zostały przygotowane w sposób warsztatowy co uatrakcyjniło ich tematykę.

Wszystkim prowadzącym dziękujemy za przybycie.

Opracowała: Iwona Dargiewicz

Targi Edukacyjne

Targi Edukacyjne

Dnia 25.04.2018 uczniowie klas III gimnazjum, mieli możliwość uczestniczyć w Targach Edukacyjnych, zorganizowanych przez zaprzyjaźnioną Szkołę Podstawową w Zielonkach.

Czytaj całość
Festiwal zawodów Festiwal zawodów małopolska 2018

FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE...

KRAKOWSKI TYDZIEŃ KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018...

Wizyta w AGH - dor Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe

Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe...

Czytaj więcej