SP Bibice

Terapeuta pedagogiczny

Od października funkcję terapeuty pedagogicznego w naszej szkole pełni mgr Jolanta Lepiarczyk.
Gabinet terapeuty znajduje się w sali nr 304.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami
w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu  szkoły;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy
z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                                                  Konsultacje dla Rodziców:
                                                                                               wtorek- 9:10-9:55, 11:00- 11:45

 

Godziny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych:
mgr Jolanta Lepiarczyk

Poniedziałek 7.30 – 12.40
Wtorek 7.30 – 8.15; 9.10 -11.45
Środa 7.30 – 8.15; 9.10 – 14.40
Czwartek 7.30 – 11.45
Piątek 7.30 – 10.50

 mgr Iwona Dargiewicz
Wtorek 12.50 – 13.35

 mgr Anna Wilkutowska
Wtorek 8.20 – 9.05
Piątek 12.50 – 14.40

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Organizuje się je dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się: ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia lub różnego typu zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, które utrudniają uczniowi proces uczenia się. Liczba uczniów na zajęciach nie może przekraczać 5. Zajęcia mogą prowadzić osoby, które posiadają kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Zasady terapii pedagogicznej, jako działalności dydaktycznej, wynikają z zasad dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania początkowego. Uwzględniają one także specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwojowe, możliwości poznawcze i potrzeby. Dotyczą także wychowania i nauczania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i w znacznym stopniu odnoszą się do dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju.

Zasady terapii pedagogicznej to:

•    Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego – polega na takim doborze środków i metod pracy z dzieckiem, aby uwzględniały one indywidualne potrzeby dziecka;
•    Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka - zaczynamy od prostych ćwiczeń, które są możliwe do wykonania przez dziecko,
a następnie stopniowo przechodzimy do coraz trudniejszych;
•    Zasada korekcji zaburzeń – polega na ćwiczeniu przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności;
•    Zasada kompensacji zaburzeń – polega na łączeniu ćwiczeń funkcji zaburzonych
z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych;
•    Zasada systematyczności – polega na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, na ich częstotliwości oraz dozowania ich w czasie; w miarę możliwości zajęcia powinny odbywać się jak najczęściej; ćwiczenia powinny odbywać się nie tylko w szkole, ale również
w domu; częstotliwość i systematyczność prowadzonych zajęć wpływa pozytywnie na opanowanie i utrwalanie nabytych umiejętności;
•    Zasada ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego - działania wychowawcze o charakterze psychoterapeutycznym powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapeutycznych, a w pierwszym okresie odgrywają one rolę dominującą; działania psychoterapeutyczne pełnią funkcje profilaktyczne, które chronią dziecko przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

W Szkole Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach zajęcia korekcyjno-kompensacyne prowadzą: mgr Jolanta Lepiarczyk, mgr Iwona Dargiewicz, mgr Anna Wilkutowska -nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe.